V Kmečki zadrugi Sevnica z.o.o. cenimo vašo zasebnost in tako ves čas skrbimo za varstvo osebnih podatkov ter sledimo načelom varne obdelave osebnih podatkov. V Politiki o varovanju osebnih podatkov, ki je v nadaljevanju, vam predstavljamo, katere vaše osebne podatke obdelujemo, kakšen je namen obdelave in tudi kakšne so vaše pravice v zvezi z obdelavo podatkov.

POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

 1. Uvodno določilo

Kmečka zadruga Sevnica z.o.o. se zaveda in spoštuje vaše zaupanje, ki ga izkazujete s tem, ko nam posredujete in dovoljujete uporabo vaših osebnih podatkov. Z dokumentom Politika o varovanju osebnih podatkov (v nadaljevanju: politika) vas seznanjamo z nameni in podlago obdelav osebnih podatkov s strani Kmečke zadruge Sevnica z.o.o. ter vašimi pravicami na tem področju.

 1. Upravljalec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s to politiko, je Kmečka zadruga Sevnica z.o.o., Savska cesta 20 c, 8290 Sevnica (v nadaljevanju: KZ Sevnica).

 1. Nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov

OBDELAVA NA PODLAGI POGODBE

Posameznik je z registracijo v KZ Sevnica – eTrgovina spletni trgovini sprejel pogoje poslovanja. Na osnovi tega pravnega temelja KZ Sevnica izvaja naslednje obdelave:

 • za sklenitev pogodbe na daljavo v spletni trgovini so potrebni naslednji podatki: ime, priimek, ulica in hišna številka, poštna  številka  in  kraj,  elektronski  naslov,  telefonska  številka    Sklenitev  pogodbe  brez posredovanja teh podatkov ni mogoča;
 • registracija in identifikacija ob ponovnem obisku spletne trgovine;
 • podatke o posameznem nakupu (izdelki, cena, datum in čas nakupa, sredstvo plačila, lokacija prevzema) in koriščenih ugodnostih;
 • izvedba spletnega nakupa, obveščanje o statusu naročila, izvedba plačila, dodeljevanje ugodnosti, izvajanje reklamacijskih postopkov, odkrivanje zlorab, izvajanje reklamacijskih postopkov.

Prenos osebnih podatkov podanih ob registraciji v spletno trgovino in transakcijskih podatkov povezanih z nakupom na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo šifriranja s HTTPS protokolom. Podatki se kodirajo in se na strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel osebne podatke, ki jih stranka pošilja v spletno trgovino.

OBDELAVA NA PODLAGI PRIVOLITEV

KZ Sevnica z.o.o. lahko izvaja obdelavo osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika. KZ Sevnica z.o.o. obdeluje podatke na podlagi privolitve za naslednji namen:

 • privolitev za uporabo telefonske številke in elektronskega naslova za  pošiljanje informacij in ponudb o izdelkih in storitvah, ki jih ponuja KZ Sevnica z.o.o. in njeni poslovni partnerji;
 • z uporabo naprednih piškotkov hranimo številko povezano z imenom uporabnika za spremljanje aktivnosti na spletni strani.

Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov je mogoče kadarkoli poslati na enega sledečih načinov:

 • s pisno izjavo po pošti na naslov upravljavca Kmečka zadruga Sevnica z.o.o, Savska cesta 20 c, 8290 Sevnica;
 • z e-pošto na naslov: info@kz-sevnica.si.

 

 1. Rok hrambe osebnih podatkov

Kupoprodajna pogodba oz. naročilo z osebnimi podatki je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (podatki v profilu uporabnika) in se hrani za čas/rok, potreben za hrambo tovrstnih listin skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi.

Podatki o vsebini nakupa hranijo največ 4 leta.

 1. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic. KZ Sevnica pred izvrševanje pravice preveri identiteto posameznika, ki sprašuje po svojih pravicah. Posameznik svojo zahtevo po seznanitvi odda pisno na info@kz-sevnica.si ali na naslov Kmečka zadruga Sevnica z.o.o., Savska cesta 20 c, 8290 Sevnica.

Izpolnitev upravičene zahteve KZ Sevnica izpolni v roku 1 meseca, v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev, se lahko rok izpolnitve podaljša še za 2 meseca. KZ Sevnica o takem podaljšanju in razlogih zanj obvesti posameznika.

a) Pravica dostopa do podatkov: posameznika na njegovo zahtevo seznanimo ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:

 • vrste osebnih podatkov;
 • kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
 • roki hrambe;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki ali obstoj pravice do ugovora k taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

Na podlagi zahteve KZ Sevnica izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku.

b) Pravica do popravka: Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da KZ Sevnica popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj

c) Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravom.

d) Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, kadar:

 • podatki niso točni;
 • je obdelava nezakonita, pa potrošnik ne želi, da podatke izbrišemo;
 • KZ Sevnica podatkov ne potrebuje več za namene obdelav, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom;
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.

e) Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval KZ Sevnica v primeru nakupov v spletni trgovini, pri čemer obdelava teh podatkov temelji na podlagi pogodbe ali privolitve in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Izpis podatkov bo pripravljen v strojno berljivem formatu

f) Pravica do ugovora: Posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov. Ta pravica se nanaša le na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajamo na podlagi legitimnega interesa, ki prevlada nad interesi potrošnika, torej obdelave neposrednega trženja v primeru uporabe zgolj osnovnih podatkov.

      6. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov info@kz-sevnica.si ali po pošti na naslov: Kmečka zadruga Sevnica z.o.o., Savska cesta 20 c, 8290 Sevnica.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo.

Vaši osebni podatki ne bodo posredovani v države izven Evropske unije.

 1. Skrb za zasebnost

V KZ Sevnica z.o.o. se zavedamo, da je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic in zato spoštujemo vašo zasebnost in z vašimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo ter skladno z veljavnimi predpisi ter internimi akti.

Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij.

V KZ Sevnica z.o.o. se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov. Naši kupci so za nas dragoceni, razumemo njihovo skrb za zasebnost in z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno.

V celoti tudi spoštujemo naše zaveze po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov.  Z ustreznimi ukrepi zavarovanja tudi skrbimo, da do osebnih podatkov naših kupcev ne dostopajo nepooblaščene osebe. Vaši osebni podatki ne bodo posredovani v države izven Evropske unije.

Ohranjamo zaupnost in celovitost osebnih podatkov ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave.

 1. Veljavnost politike

Ta politika je objavljena na https://etrgovina.kz-sevnica.si od 3. 4. 2020.